Höntsä -silta eteenpäin! -hanke

Höntsä -silta eteenpäin! on hanke, jonka aikana kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli,

joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan,

kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.

 

Höntsä -hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joita on toteuttamassa seitsemän eri toteuttajatahoa. 

Lue lisää osahankkeista ja toteuttajista täältä.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16-25 vuotiaat nuoret. Kohderyhmäksi lukeutuu myös nuorten

kanssa työskentelevät tahot mm. 3. sektori, oppilaitokset, julkinen sektori, vapaaehtoisjärjestöt.

 

Höntsä-toimintamalli

  • Nuorista lähtevä toiminta: tuetaan nuorten osallisuutta ja hyvinvointia nuorten lähtökohdista toteutettavalla, avoimella matalan kynnyksen toiminnalla, jossa nuoret ovat myös päättäjinä ja toimijoina.

  • Monialainen ja vahvistava ohjaajuus: vahvistetaan monialaisella fasitoivalla Höntsä-ohjaajuudella (Höntsä coach) nuoren omaa ymmärrystä vahvuuksistaan ja osaamisestaan

  • Eri sektoreiden yhteistyö: lisätään eri toimijoiden ja toimialaojen alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyön malleja ja verkostoitumista (mm. 3. sektori, oppilaitokset, julkinen sektori, vapaaehtoisjärjestöt), joilla voidaan tukea nuorta.

  • Paikalliset toimintaympäristöt: toteutetaan paikallisesti oman, itselle läheisen arjen toimintaympäristöissä. 


Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä.

Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin

yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä

hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.

Syntyvä Höntsä-toimintamalli konseptoidaan käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön

vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

 


Mitä toiminta on?

Hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat Höntsäklubit, Höntsä coach -koulutukset sekä 
tutkija-kehittäjäkollektiivi. Hankkeen edetessä pilotoidaan ja kokeillaan erilaisia tapoja järjestää toimintaa.

Toiminnalla kasvatetaan nuorten opiskelumotivaatiota sekä tuetaan nivelvaiheita.

Höntsä-toimintamalliin pääsemiseksi ja tavoitteiden täyttämiseksi Höntsä -silta eteenpäin! hankkeen aikana toteutetaan useita erilaisia Höntsäklubeja, joihin osallistetaan nuoria niin osallistujina, kehittäjäkumppaneina kuin toimintojen vetäjinäkin.

Vapaamuotoisuudestaan huolimatta tällä höntsään perustuvalla toiminnalla on

kuitenkin selkeä tulevaisuuden polkuja tukeva tavoite nuorten elämässä.

 

Jotta Höntsäklubit voidaan toteuttaa ja toimintaa juurruttaa tarvitaan toiminnan vetämiseen Höntsä coacheja eli klubien ohjaajia.

Höntsä coach -koulutuksilla koulutetaan ohjaajia nuorista ja vertaisohjaajia hankkeen kumppaneista,

hanketyöntekijöistä ja heidän verkostoitaan kulkemaan nuorten rinnalle toiminnan aikana.

Tavoite


Hankkeen tavoitteena on konseptoida, levittää ja juurruttaa Höntsä-toimintamalli: nuorten 16-25 vuotiaiden oman arjen

toimintaympäristöön sijoittuva monialainen ja monitoimijainen toimintatapa, jolla tuetaan nuorten opiskelumotivaatiota

sekä nivelvaiheita koulusta työelämään.

Erityisesti keskitytään nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan ja hyvinvointialojen yhteistyömallien

lisäämiseen oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin välillä. 

Hankkeen julkaisut


Höntsä - harrastamista oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla -artikkelijulkaisu