Search

Höntsäilemällä elämässä eteenpäin

Updated: Apr 18, 2018

Höntsä – silta eteenpäin! -hanke aloitettiin, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kulttuuri- tai liikuntaharrastukseen, riippumatta varallisuudesta, asuinpaikasta, aktiivisuudesta tai taidoista.”Höntsä” käsitteenä tarkoittaa leikkimielistä, ei niin vakavissaan tehtävää toimintaa, josta puuttuu kilpailu ja auktoriteettijohtoinen toiminta. Monet nuoret haluaisivat harrastaa heille sopivina ajankohtina, ilman sitoutumista säännöllisiin harjoitusaikoihin tai koviin suorituksiin tähtäävään harjoitteluun. Nuorista lähtevät ideat ja ohjaajuuden uudenlainen ote, ovat höntsä-toiminnan ydin. Harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla voidaan tavoittaa koulutuspaikkaa tai työtä vailla olevat nuoret ja ohjata heitä löytämään suunta elämälleen ja oma paikkansa yhteiskunnassa.


Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Höntsä – silta eteenpäin! – hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat Höntsäklubit, Höntsä coach –koulutukset sekä tutkija-kehittäjäkollektiivi. Hankkeen tuloksena syntyy 16-25 -vuotiaiden nuorten osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä, opiskelumotivaatiota ja nivelvaiheita tukeva monialainen ja monitoimijainen Höntsä-toimintamalli, vaihtelevissa toimintaympäristöissä käyttöön otettavaksi työkaluksi sekä levitettäväksi ja juurrutettavaksi valtakunnallisesti käyttöön. Höntsä-toimintamallissa nuoret itse kehittävät kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, jota vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.

Valtakunnallinen hanke kokoaa parhaita toimintamalleja kolmen eri osaprojektin kokemuksista.

Etelä-Suomessa toteutettava Monialainen kulttuuri- ja liikuntahöntsä, kokeilee monialaisen kulttuuri- ja liikuntaohjaajuuden yhdistämistä ja pyrkii tarjoamaan nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Oulun seudulla Hyvinvointi- ja urahöntsä:ssä yhdistetään kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin terveellisten elämäntapojen neuvontaa ja uraohjausta. Pieksämäellä ja Oulun seudulla toteutettava Voimavarahöntsä painottuu nuorten osallisuuden, voimavarojen ja osaamisen tukemiseen.


Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.­­­­


Lisätietoja


Terhi Dahlman Höntsä-hankkeen projektipäällikkö


#hontsasiltaeteenpain #höntsä #höntsäillä #höntsälläeteenpäin #höntsähanke #metropolia
0 views
Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu