Search

HÖNTSÄSTÄ HYVINVOINTIA OPPILAILLE JA OPETTAJILLEAmmatillisessa oppilaitoksessa opiskelu on käytännönläheistä ja toteutuu paljolti aidoissa työelämän ympäristöissä. Kuitenkin teoriaopetusta on välillä kokonaisia päiviä ja useamman päivän peräkkäin. Opettajat ovat käyttäneet toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotta opiskelijat jaksavat paremmin opiskella. Aina ei muisteta, että opettajakin voi väsyä. Erityisesti isoissa ja levottomissa opiskelijaryhmissä opettajan ja oppilaiden keskittymiskyky on koetuksella.


ESR-rahoitteinen Höntsä-silta eteenpäin-hanke on tarjonnut parin vuoden ajan työkaluja niin opiskelijoiden kuin opettajien jaksamiseen. Hankkeen työtavat pohjautuvat yhteisöllisiin, osallistaviin ja ihmisen pystyvyyttä ja motivaatiota tukeviin teorioihin. Kaikilla osapuolilla on kysymys työssäjaksamisesta. Opiskelijoille opiskelu on työtä ja opettajat näyttävät omalla esimerkillään mallia työpäivän rytmittämiseen ja itsestä ja toisista huolehtimiseen. Oppilaitoksessa ollaan oppimassa, miten työelämässä toimitaan, jaksetaan ja huolehditaan työkyvystä.


OSAOn yksiköt ovat olleet pilottikouluja ja positiivisia tuloksia alkaa näkyä jo ennen hankkeen päättymistä! Niissä yksiköissä, joissa opiskelijahyvinvointiryhmä, koulutuspäällikkö, ryhmänohjaajat tai opo on ottanut vastuuta Höntsä- menetelmien juurruttamisesta oppilaitokseen, on saatu näkyviä tuloksia. Näissä oppilaitoksissa tutoropiskelijoita on koulutettu vertaisohjaajiksi, henkilökuntaa on koulutettu uusien opiskelijaryhmien ryhmäyttämiseen ja oppituntien rytmittämiseen liikunnan tai muun toiminnan avulla. Höntsäklubit ovat osaltaan edistäneet ryhmäytymistä luokissa. Harjoitusten avulla on voitu suunnitella uraohjausta ja opitun kertaamista on voitu harjoitella erilaisten liikunnallisten pelien avulla. Samansuuntaisia kokemuksia on saatu hankkeeseen kuuluvassa Diakonia- ammattikorkeakoulussa.


Opiskelijat saavat mahdollisuuksia opetella tunnetaitoja ja suunnitella omaa tulevaisuuttaan toiminnallisesti, luovasti ja turvallisesti. He ovatkin antaneet palautetta mukavista tuokioista, kertovat rohkaistuneensa ryhmätilanteissa ja odottavat tuntien rytmittämistä, vaikka pienenkin Höntsä -toiminnan avulla. Vertaisohjaajakoulutusta toteutetaan tutorkoulutukseen liittyen ja liikunta -alan opetuksissa pedagogisiin opintoihin liittyen. Lähihoitajakoulutuksessa näillä taidoilla on käyttöä erityisesti kasvatuksen sekä vammais- ja vanhustyön alueilla. Opiskelijat saavat koulutuksesta erillisen todistuksen. Myös Valma-koulutuksessa Höntsä-menetelmät on otettu innokkaasti käyttöön.


Uskallan väittää, että myös opettajien työhyvinvointiin on ollut positiivista merkitystä oppituntien rytmittämisellä ja virkistävillä tuokioilla. Jaksaminen, keskittyminen ja sitoutuminen opiskeluun on oppilaitoksissa yhteinen kiinnostuksen kohde. Opiskelun keskeyttäminen on hankala asia niin opiskelijalle kuin oppilaitoksellekin. Jos opiskelijan itsetuntoa tukemalla, rohkaisemalla ilmaisemaan itseään ja toimimaan yksin ja ryhmässä onnistutaan Höntsä -hankkeen keinoin, on otettu iso askel mielekästä oppimiskokemusta kohden.


Jokaiselle nuorelle pyritään saamaan ainakin toisen asteen koulutus ja silloin pitää olla monipuolisia keinoa innostaa ja motivoida opiskelijoita. Höntsä- silta eteenpäin-hanke on valmistanut Höntsäoppaan ja työkirjan ’Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta’ toimijoiden avuksi ja OSAOn Virpiniemen liikuntaopisto tulee hankkeen jälkeen huolehtimaan koulutusten toteuttamisesta.


Koronapandemia on muuttanut opiskelun etäopiskeluksi, mikä edellyttää tietokoneella toimimisen rytmittämistä, istumisen vähentämistä ja ’aivojen tuuletusta’ pitkin päivää. Opiskelu- ja työelämässä jaksamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Uudet etätyötavat viehättävät, mutta myös kuormittavat. Höntsä-hankkeen tarjoamilla keinoilla, nyt osoitettujen tulosten avulla, voidaan toteuttaa jaksamista tulevia työtapoja ja taukoja. Aina ei tarvitse keksiä uusia asioita, näitä olemassa olevia voi soveltaa.

Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Oulun osahankkeen toteuttavat ODL Liikuntaklinikka, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja hankkeen toteuttajat.Kirjoittaja:


Katri Virtanen

Höntsä-silta eteenpäin- hanke, OSAO Virpiniemen liikuntaopisto


19 views

Recent Posts

See All