Search

Kokemusliikunnalla eväitä opiskelusta työelämään

Liikunnan terveysvaikutuksista ja vaikutuksista opiskelu- ja työssäjaksamiseen on paljon tutkimusta ja käytännön tietoa. Kuitenkin terveyskyselyt ja -barometrit kertovat karusti, kuinka esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten liikuntatottumukset ovat riittämättömät. Toisaalta he, jotka liikkuvat, liikkuvat paljon.


Samaan aikaan raportoidaan opiskelijoiden väsymyksestä, poissaoloista, sairastavuudesta, opiskelumotivaation puutteesta, opiskelun keskeyttämisistä. Asiaa voidaan tarkastella mm. opetuksen toteutuksen kautta; kuinka paljon panostetaan opiskelijan hyvän kunnon kehittymiseen, liikkumisen ilon herättämiseen tai jopa sen tukemiseen, että opiskelija saisi liikunnasta osan päivittäistä itsehoitoaan. Liikunnan merkitys työkyvyn ylläpitäjänä tiedetään, silti työkyvyn rakentamiseen käytetään opetuksessa entistä vähemmän liikunnan keinoja.

Yhtenä mittarina omaan fyysisen kunnon arviointiin voidaan pitää sitä, jaksaako toimia opiskelu- tai työpäivän! Jos ei jaksa, ainakin kestävyyskuntoa voi epäillä heikoksi ja silloin pitää reagoida asiaan.


Kokemusliikunta tarjoaa vaihtoehtoja liikunnan aloittamiseen ja työkaluja ohjaajalle ja opettajalle. Liikuntaa ei tarjoilla ’suorituksena’ tai pelkästään ’terveysliikuntana’, vaan helposti lähestyttävänä elämyksenä ja kokemuksena. Myös aistien läsnäoloon ja kannustavaan ilmapiiriin panostetaan. Kokemusliikunta voi olla avain vuorovaikutukseen, oman pystyvyyden kokemiseen, itsetuntoon, onnistumisen kokemukseen ja muutokseen terveyden vaalimiseksi. Samoja taitoja ja kokemuksia tarvitaan työelämässä.


Höntsä-silta eteenpäin -hanke tukee opiskelijoiden opiskelumotivaation säilymistä liikunnan, toiminnan, taiteen ja yhteisöllisyyden keinoin. Opiskelijoiden ryhmänvastaavat, opinto-ohjaajat ja opiskelijahyvinvoinnin vastuuhenkilöt ovat avainasemassa hyödyntäessään hankkeen tuottamia palveluja, työkaluja ja yhteistyötä opiskelun ja opiskelijoiden tueksi. Höntsä-hankkeessa kehitetty coach - koulutus voidaan sisällyttää tutor-opiskelijoiden opetukseen ja samalla varmistetaan hankkeen keinojen jääminen osaksi opiskeluarkea.

Oulussa hanketta toteuttavat OSAOn Virpiniemen liikuntaopisto, ODL liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat ESR ja Oulun kaupunki. Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta www.hontsa.metropolia.fi


Katri Virtanen

Höntsä-silta eteenpäin –hanke

OSAO/Virpiniemen liikuntaopisto

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

45 views

Recent Posts

See All
Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu