Search

SDO:n opiskelijoiden Höntsähetket

Höntsä- silta eteenpäin! -hankkeen ja Suomen Diakoniaopiston välinen yhteistyö aloitettiin Höntsä Coach-vertaisohjaajakoulutuksella, joka järjestettiin Oulussa tammi-helmikuussa 2019 SDO:n opiskelijaryhmälle. Vertaisohjaajakoulutuksen tavoitteena oli innostaa opiskelijoita höntsäilystä ja saada heidät kiinnostumaan vertaisohjaajana toimimisesta. Koulutus antoi myös nuorille näkökulmia ja eväitä siihen, miten ja missä Höntsähetkiä voisi järjestää. Vertaisohjaajakoulutuksessa käytettiin erilaisia luovia ja liikunnallisia menetelmiä, joiden ansiosta opiskelijat pystyivät harjoittelemaan itseilmaisua erilaisten menetelmien avulla ja pohtimaan omaa ohjaajuuttaan.

Vertaisohjaajakoulutuksesta Höntsähetkien järjestämiseen

Myöhemmin vertaisohjaajakoulutuksen käyneet nuoret toteuttivat kevään aikana yhdessä Höntsä-hankkeen harjoittelija Nooran kanssa Höntsähetkiä luokassa omalle ryhmälleen. Toteutetut Höntsähetket oli ideoitu aiemmin järjestetyissä vertaisohjaajakoulutuksissa. Näin nuoret pääsivät kokeilemaan Höntsähetkien toteuttamista oman ryhmänsä tutussa ympäristössä, mikä samalla lisäsi nuorten ryhmähenkeä ja vuorovaikutusta luokassa.

Lopuksi opiskelijat toteuttivat huhtikuussa Oulun kampuksen kohtaamispaikalla omia luovia ideoitaan Höntsähetkistä. Iltapäivän aikana oli mm. tuolirullailua, mindfullness-palapelin kokoamista sekä piirrä ja arvaa-peliä. Nuoret ohjasivat Höntsähetkiä pienissä ryhmissä kohtaamispaikalla käyneille opiskelijoille. Höntsähetkiä suunniteltiin ennakkoon yhdessä opettajan ja Höntsä-hankkeen harjoittelija Nooran kanssa. Nuorten omat ideat houkuttelivat paikalle runsaasti kävijöitä.

Opiskelijaryhmän omat mielipiteet päivästä olivat positiivisia ja rakentavia ja he saivat myös hyviä oivalluksia siihen, mikä Höntsähetkissä toimi sekä miten suuri iloa tuottava merkitys yhdessä tekemisellä voi olla. Höntsähetkien vertaisohjaajat kertoivat iltapäivän jälkeen, että heillä jäi ensimmäisistä Höntsähetkien ohjaamiskokemuksista niin hyvä tunne, että hetkiä voitaisiin järjestää myöhemmin lisää. Höntsähetkiin osallistuneiden nuorten hymyistä ja naurusta oli pääteltävissä se, että hetkiin osallistuminen palkitsi myös muut opiskelijat kouluarjen keskellä.

Höntsähetkien merkitys nuorille

Höntsä-hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja voimavaroja. Nuoria tulisi auttaa löytämään omat vahvuutensa ja rohkaista toteuttamaan omia mielenkiinnon kohteitaan. Tämä auttaa heitä selviämään arjen vaativasta ympäristöstä, kuten koulunkäynnin tuottamasta stressistä. Kun jollain nuorella on oma idea, tulisi häntä tukea siinä rakentamalla hänen kanssaan yhdessä niitä juttuja, joista hän pitää. Nuori voi saada omien ideoidensa ja mielenkiinnon kohteidensa toteuttamisesta myönteisiä kokemuksia, jotka auttavat häntä myöhemmin elämässä tarttumaan mielekkäisiin asioihin, mikä vahvistaa omaa toimijuutta yhteisössä. Myös käsitys omista mieltymyksistä ja arvostuksen kohteista lisääntyy, sekä uudenlaisia toimintatapoja harjoittelemalla kokemusmaailma rikastuu ja arkielämän mahdollisuudet lisääntyvät.

Nuoret käyttivät Höntsähetkissään tuttuja luovia leikkimielisiä menetelmiä, jotka saivat kaikki helposti mukaan. Menetelmien avulla päästiin vuorovaikutukseen toisten kanssa ja toiminnallinen tekeminen sekä nauru kesken koulupäivän auttoivat myös jaksamaan paremmin. Luova toiminta on meille ihmisille mitä luonnollisin tapa toimia, sillä ihmisaivot käsittelevät asioita luontaisesti mielikuvituksen avulla. Se on myös mielihyvää tuottavaa toimintaa.


Kolme nauravaa tyttöä tuoleilla käytävällä
SDO:n opiskelijoiden Höntsähetket


Kirjoittajat:

Noora Laukka ja Leea Naamanka

Noora Laukka on tehnyt keväällä 2019 yhdessä Nadja Järvirinteen kanssa opinnäytetyön Voimavarahöntsän osatoteutukseen otsikolla ”Nuorten voimavarat näkyväksi Höntsä toiminnalla”. Opinnäytetyö kuvasi nuorten ilon ja voimaantumisen kokemuksia Hyvinvointi- ja Urahöntsän sekä Voimavarahöntsän järjestämien Vertaisohjaajakoulutusten myötä. Lisäksi Noora on ollut Oulussa tammi-kesäkuussa sosionomi-diakoniopintoihin kuuluvassa harjoittelussaan Höntsä-hankkeessa.

Leea Naamanka toimii projektikoordinaattorina Voimavarahöntsän osatoteutuksessa Pieksämäellä ja Oulussa sekä osallistuu Hyvinvointi- ja Urahöntsän osatoteutuksen käytännön työskentelyyn.

Lähteet:

Nadja Järvirinne & Noora Laukka 2019. Nuorten voimavarat näkyväksi Höntsätoiminnalla. Saatavilla Theseuksessa 11.6.2019

Raija Airaksinen, Marjatta Karkkulainen, Taija Ala-Vannesluoma, Pauliina Pirhonen & Riikka Kastu. 2015. Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin. Edita. Helsinki.

Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki (toim.) 2016. Myönteinen tunnistaminen. 2. painos. Nuorisotutkimusverkosto. Tampere.

70 views

Recent Posts

See All