Search

Utopia toiminnallisesta uraohjauksestaTämä kirjoitus aloittaa sarjan blogikirjoituksia, joiden aikana hahmottuu liikunnallisia ja luovia menetelmiä hyödyntävän uraohjauksen toimintamalli. Utopia toiminnallisesta uraohjauksesta tuodaan pala palalta konkreettisemmaksi ja lopulta käyttöön otettavaksi menetelmäksi nuorten parissa ohjaustyötä tekeville.


Utopia määrittyy ajatteluksi, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuus jonkin sellaisen perustalle, jonka toivomme käyvän toteen (Masini 1999, 40). Meidän utopistinen ajatuksemme on, että tulevaisuudessa oppilaitoksissa voidaan uraohjauksessa hyödyntää nuoria aktivoivia ja hyvinvointia edistäviä liikunnallisia ja luovia menetelmiä. Oppilaitoksessa tapahtuva uraohjaus on, näin lyhyesti määriteltynä palvelu, jonka tavoitteena on antaa tukea ammatillisille ja koulutuksellisille valinnoille, tukea yksilön ammatillista suuntautumista sekä urasuunnittelua. Urasuunnittelu pitää sisällään myös koulutukselliset valinnat. Uraohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksena ja sillä pyritään tukemaan yksilöllisiä prosesseja. Näitä prosesseja ovat koulutus- ja ammatilliset valinnat, urasuunnittelu ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen, tietoisuus itsestä sekä minäpystyvyyden ja itsetunnon vahvistaminen, ymmärrys erilaisista tulevaisuuksista ja mahdollisuuksista, osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, omien intressien ja tavoitteiden sekä elämänhistorian ja elämänteemojen jäsentäminen. (OECD 2014; Penttinen, Leena 2018. Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen. Luento Itä-Suomen yliopistossa 15.11.2018.)


Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden sekä taiteen ja kulttuurin, joihin luovat menetelmät sisältyvät, on osoitettu lisäävän ihmisen hyvinvointia. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyvinvointia selittävinä tekijöinä voidaan tiivistetysti ilmaista olevan liikunnan terveyttä edistävä vaikutus. Fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän riskiä sairastua moniin sairauksiin, kuten sydänsairauksiin, syöpiin ja diabetekseen. Liikkumisella on ennen kaikkea positiivinen vaikutus vireystilaan ja mielialaan. (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair & Katzamarzyk 2012; Kantomaa, Tammelin, Ebeling & Taanila 2008.) Kukapa ei olisi huomannut jo pienenkin reippailun virkistävän mieltä ja vaikuttavan positiivisesti työtehtäviin keskittymiseen. Taide ja kulttuuri puolestaan edistävät ihmisen hyvinvointia muun muassa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja elinpiirin viihtyisyyttä sekä tuottamalla nautintoa ja elämyksiä (Malte-Colliard & Lampo 2013, 8). Hyvän kirjan, elokuvan tai teatteriesityksen sekä yhdessä koetun ja jaetun taide-elämyksen jälkeen oma olo on useimmiten levollinen ja myönteinen. Mieli on avoin uusille haasteille.


Mitä toiminnallinen, liikunnallisia ja luovia menetelmiä hyödyntävä uraohjaus sitten voisi olla? Siihen kehitämme menetelmiä ja hankeyhteistyötä tehdään ODL Liikuntaklinikan, OSAOn ja DIAK:n kesken. Hankkeessa jo kehitettyjä menetelmiä on tarjoiltu opiskelijoille yksiköissä pidetyillä Höntsäklubeilla kevät kaudella ja menetelmien työstäminen jatkuu alkaneella syyslukaudella.


Blogi päivittyy seuraavaksi kokemusliikunnan ja uraohjauksen yhteneviä teorioita käsittelevällä kirjoituksella.Nautitaan syksystä,

Ulla-Maija & Sirpa48 views

Recent Posts

See All